مینیس
تک‌سرنشین باکره آهنی

پیام

آن کس است اهل بشارت که اشارت داند

نکته‌ها هست بسی محرم اسرار کجاست