مینیس
تک‌سرنشین باکره آهنی

103

کیفیت یه آهنگ رو میزان ساکت بودن سکوت‌هاش مشخص می‌کنه. کیفیت یه نمایشگر رو میزان تاریک بودن رنگ سیاهش. و کیفیت یه انسان رو هم میزان خفه‌خون گرفتنش در جاهایی که نباید حرفی بزنه...