مینیس
تک‌سرنشین باکره آهنی

۱۳۷

گاهی خودت دلیل و برهان کافی برای زندگی آزاد، لحظه‌ای و غیربلندمدت نداری؛ ولی نبود همچین نگاهی توی آدمای اخته و غریق دور و برت می‌تونه خودش به اندازه کافی دلیل بزرگی برای زیستن بدین شیوه باشه...