مینیس
تک‌سرنشین باکره آهنی

از دهان در رفته‌های زهرآگین

  • شما که خودتون حوصله زندگی‌کردن ندارید، چرا ما رو به دنیا آوردید؟!