مینیس
تک‌سرنشین باکره آهنی

159

بخشی از شخصیت یه مرد هست که فقط وقتی ظاهر میشه که چند ساعت گشنه بمونه...