مینیس
تک‌سرنشین باکره آهنی

35

داستان طبقه کارگر توی این خراب‌شده شبیه ماجرای اون کسیه که یک ساعت مال طرفش رو می‌لیسه و بهش حال می‌ده، بعدش که نوبت خودش می‌رسه، یارو جیغ می‌زنه: آی به دادم برسید. تجـاوز...