مینیس
تک‌سرنشین باکره آهنی

40

تا زمانی که خودت رو یکی از وراث جهان آفرینش ندونی، باید به ازدست‌دادن‌ِ قبل از دستیابی عادت کنی.