مینیس
تک‌سرنشین باکره آهنی

42

گفتن عبارت "من آدم رکیم" اول حرفا این مجوز رو بهم نمی‌ده که بعدش هر گهی دلم خواست بخورم.