مینیس
تک‌سرنشین باکره آهنی

51

یه لحظه به خودت میای و می‌بینی با یه لشگر از پوچی سپر به سپر و نفس به نفس شدی...


برچسب: دنیا، پوچی،