مینیس
تک‌سرنشین باکره آهنی

53

آدمی که در برخورد اول بد و نچسب جلوه می‌کنه، دو حالت داره: یا اشتباه می‌کنی و آدم خوبیه؛ و یا درست بوده برداشتت که در این صورت در خوبیش همین بس که با یه نظر به بدیش پی بردی. حداقلش اینه که رو بازی می‌کنه.