مینیس
تک‌سرنشین باکره آهنی

88

به چهره تکیده مادربزرگ و ستم‌کشیده مادر و رنجور پدر که نگاه می‌کنم، چیزی جز بی‌رحمی دنیا نمی‌بینم. چرا این بغض لعنتی دست از سرم برنمی‌داره؟!