مینیس
تک‌سرنشین باکره آهنی

90

برای مایی که مجبوریم واسه گرفتن حقوقمون هربار التماس کنیم و بعد کلی منت شنیدن و امروز و فردا کردن بگیریمش، دیالوگ "گور پدر نئشگی بعد التماس" فقط یه جمله معمولی محض لایک گرفتن نیست. بار سنگینیه که باید هر ماه سیزیف‌وار تا بالای کوه روزمرگی حملش کنیم؛ نه یک بار، نه ده بار، که هر بار...